Všeobecné obchodné podmienky používania webstránky TAXIPLATBA.SK a súvisiacich aplikácií (ďalej len „Podmienky“)

Definície pojmov

TAXIPLATBA.SK je internetová platforma s webovým sídlom na doméne taxiplatba.sk umožňujúca Cestujúcim úhradu za vykonanú jazdu s Dopravcom.

Prevádzkovateľ je spoločnosť Onlinetaxi.sk s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46377662.

Aplikácia je webová aplikácia, ktorá tvorí súčasť platformy TAXIPLATBA.SK.

Dopravca / vodič je spoločnosť prevádzkujúca taxislužbu (aj samostatne ako jeden vodič s koncesiou) využívajúca aj platformu TAXIPLATBA.SK.

Užívateľ / Cestujúci je osoba používajúca webové stránky TAXIPLATBA.SK na doméne taxiplatba.sk, vrátane jej subdomén.

Objednávka s úhradou cez TAXIPLATBA je dopyt Cestujúceho o platbu cez webovú platformu TAXIPLATBA.

Služba je služba externej úhrady (platby) Prevádzkovateľa poskytovaná Dopravcom – Vodičom a Užívateľom – Cestujúcim za vykonanú jazdu.

Poplatok je spracovateľský poplatok, ktorý je Vodič povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi v súvislosti s využitím platformy TAXIPLATBA.SK.

Banková platforma je legálna certifikovaná platforma s možnosťou online úhrady cez internet, ktorú využíva webová stránka TAXIPLATBA.SK pre realizáciu uskutočnenia prevodu peňazí, strhnutím z bankovej karty online, ktorú je Cestujúci povinný zaplatiť Dopravcovi podľa týchto Podmienok. Jedná sa o bankové platformy ako: Stripe, Payout, Paypal.

Všeobecné ustanovenia

Tieto Podmienky upravujú právne vzťahy týkajúce sa webovej platformy TAXIPLATBA, najmä práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Dopravcov a Užívateľov.

Tieto Podmienky sú zmluvnou a právne záväznou dohodou medzi Prevádzkovateľom a Dopravcom, ako aj medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Používanie Aplikácie je podmienené s oboznámením sa a bezvýhradným akceptovaním týchto Podmienok. Dopravca aj Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia týchto Podmienok, platné právo Slovenskej Republiky a štátu, v ktorom sa nachádza.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok sú aj súvisiace dokumenty, uvedené ako príloha odkazom, a to najmä Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo doplniť tieto Podmienky a súvisiace dokumenty, tak aby neprišlo k omylu Užívateľa ani Dopravcu. Podmienky ako aj každá ich zmena nadobúdajú platnosť zverejnením na webovej stránke taxiplatba.sk. Prevádzkovateľ o zmene Podmienok informuje Užívateľov elektronickou správou, oznámením v Aplikácii alebo iným oznámením. Ďalšie používanie Aplikácie je podmienené súhlasom so zmenenými Podmienkami bez výhrad.

Aktuálne platná verzia Podmienok a súvisiacich dokumentov je vždy dostupná na webovej stránke taxiplatba.sk.

Popis Služby

Platforma TAXIPLATBA pozostáva najmä z webovej Aplikácie určenej na vykonanie možnosti úhrady pre Cestujúcich jednoduchým vyplnením formulára so zadaním platobnej karty a vykonaním úhrady.

Úhrada sa vždy vykonáva po zrealizovanej jazde, čiže cestovné platí Užívateľ Dopravcovi až po vykonaní danej služby. Platba sa nevykonáva vopred.

Úhrada môže byť cez TAXIPLATBU zadaná Cestujúcim po dohode s Dopravcom, nie je podmienená ani vynútiteľná. Po dohode a vykonaní úhrady Užívateľ preukáže schválený prevod Dopravcovi (Vodičovi) o úspešnej úhrade cestovného.

Výsledok úhrady je zasielaný sms správou aj Užívateľovi aj Dopravcovi na zadané telefónne čísla vo formulári. Ak by nastal technický problém na tretej strane, tak sa môže Uźívateľ preukázať úspešnou úhradou cez sms banky cez ktorú je platobná karta vydaná.

Po vykonaní úhrady bude Vodičovi cez TAXIPLATBU strhnutý spracovateľský poplatok. Výška tohoto poplatku je uvedená pred touto úhradou vo formulári, aby nebola žiadna zo strán zavádzaná do omylu.

Platforma TAXIPLATBA nenesie zodpovednosť za neuskutočnený, alebo inak zmarený prevod peňazí od Cestujúceho. V prípade, že bude prevod neuskutočnený, tak sa považuje, že Cestujúci Dopravcovi úhradu nevykonal.

Zmluva o preprave vzniká výlučne medzi Vodičom a Cestujúcim momentom nastúpenia Cestujúceho do vozidla Vodiča a vzájomným potvrdením Objednávky. Aj podmienky odstúpenia od Zmluvy o preprave sú dojednané medzi Vodičom a Cestujúcim. Prevádzkovateľ poskytuje len možnosť externej úhrady po obojstrannej dohode Cestujúceho s Dopravcom a nie je účastníkom zmluvného vzťahu medzi Vodičom a Cestujúcim a nenesie zodpovednosť za plnenie tejto zmluvy jednou ani druhou stranou ani nezodpovedá za prípadné škody.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je povinný vyvinúť primerané úsilie na zabezpečenie fungovania platformy TAXIPLATBA, dostupnosti Aplikácií a na opravu softvérových chýb.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť fungovanie Aplikácií alebo ich častí.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek dočasne prerušiť alebo trvalo ukončiť poskytovanie Služby ako celku alebo jej časti.

Prevádzkovateľ vyplatí Dopravcovi cestovné od Cestujúceho maximálne 2 dni po ich prijatí na účet. Prijatie je podmienené dvoma faktormi: (1.) prijaté peniaze na účet od platobnej brány, ktorá môže byť 7-21 dní a (2.) zaslania riadneho daňového dokladu o cestovnom Dopravcom. Z pravidla teda, ak po úhrade odošle Dopravca blok s IBAN a telefónnym číslom Prevádzkovateľovi cez webformulár a platobná brána odošle sumu do 7 pracovných dní, tak ich Dopravca dostane na 8-9 deň.

Práva a povinnosti Dopravcu – Vodiča

Dopravca je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi prostredníctvom webovej platformy, aplikácie údaje o Dopravcovi, najmä meno, kontaktné údaje a fakturačné údaje. Tieto údaje je Dopravca povinný pri každej zmene prostredníctvom Aplikácie aktualizovať, ak je potrebné Dopravcovi vyplatiť úhradu od Cestujúceho.

Dopravca môže v Aplikácii vytvoriť užívateľský účet len pre Vodičov, ktorým poskytuje službu TAXIPLATBA.

Vodič vyhlasuje, že pred prvým použitím aj počas používania Aplikácie splnil a spĺňa všetky zákonom požadované podmienky pre poskytovanie taxislužby, a že je oprávnený vo svojom mene poskytovať taxislužbu. Ak Vodič prestane spĺňať tieto zákonom požadované podmienky, je povinný prestať používať Aplikáciu TAXIPLATBA.

Vodič sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa poskytovania taxislužby a cestnej premávky a na úhradu za jazdu má plné právo a úhradu cez TAXIPLATBU nemôže vyžadovať, môžu sa len s Cestujúcim obojstranne dobrovoľne dohodnúť.

Vodič je povinný prostredníctvom Aplikácie poskytnúť Prevádzkovateľovi pravdivé údaje o sebe, najmä meno, kontaktné údaje, fakturačné údaje a informácie o vozidle používanom na poskytovanie taxislužby. Tieto údaje je Vodič povinný pri každej zmene prostredníctvom Aplikácie aktualizovať.

Vodič berie na vedomie, že údaje z Objednávky sú určené výhradne na uzatvorenie zmluvy o úhrade za prepravu a zaväzuje sa, že tieto informácie nepoužije na žiaden iný účel.

Vodič je povinný pred vykonaním úhrady na základe Objednávky skontrolovať informácie a cenu uvedenú za jazdu a odobrením s Cestujúcim vykoná cestujúci úhradu v danej výške spolu so spracovateľským poplatkom. Vodič zároveň akceptuje povinnosť zaplatiť Prevádzkovateľovi poplatok za spracovanie úhrady z cestovného.

Vodič berie na vedomie, že používanie Aplikácie pre vykonanie úhrady uskutočný Cestujúci na svojom mobilnom zariadení, pretože sa pri úhrade musia použiť citlivé informácie o platobnej metóde.

Vodič berie na vedomie, že porušenie týchto Podmienok alebo opakované sťažnosti zo strany Cestujúcich môže mať za následok prerušenie alebo ukončenie poskytovania Služby Vodičovi.

Užívateľ – Cestujúci

TAXIPLATBA poskytne Cestujúcemu externú možnosť úhrady cestovného Dopravcovi – Vodičovi, ktorý s takouto možnosťou rovnako súhlasí. Cestujúci na základe využitia platformy TAXIPLATBA a svojej bankovej karty vykoná úhradu cez svoj smartfón – mobilné zariadenie. Cestujúci tým splní úhradu Dopravcovi za už vykonanú jazdu.

Cestujúci vykonáva úhradu vždy až po využitej službe od Dopravcu.

Výška cestovného môže byť navýšená o spracovateľský poplatok za úhradu, alebo môže byť tento poplatok v cene jazdného. Spôsob úhrady poplatku je vždy uvedený vopred v platforme TAXIPLATBA.SK.

Možnosti platobných podmienok

Cestujúci môže vykonať platbu cez webovú platformu (webstránku) TAXIPLATBA.SK a využiť k tomu platobné karty Mastercard, VISA, v určitých oblastiach aj AMEX a mobilné platby cez GooglePAY a ApplePAY.

Pri platbe je Cestujúci povinný uviesť telefónne číslo vlastné a telefónne číslo Dopravcu, ktoré budú použité ako variabilný symbol.

Ochrana osobných údajov

Dopravca a Užívateľ berú na vedomie a akceptujú, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa na účely a za podmienok uvedených vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov zverejnených na webovej stránke Aplikácie.

Vylúčenie záruky

Prevádzkovateľ poskytuje Službu pomocou platformy TAXIPLATBA „tak, ako je“ a v súvislosti so Službou nečiní žiadne vyhlásenie. Prevádzkovateľ najmä nezaručuje nepretržitú, bezpečnú či bezchybnú prevádzku platformy TAXIPLATBA.

Na Službu sa nevzťahujú žiadne podmienky ani záruky, vrátane skrytých predpokladov týkajúcich sa kvality, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť údajov v Aplikácii poskytnutých Dopravcom, Užívateľmi, Cestujúcimi, alebo tretími stranami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči Dopravcovi, Užívateľovi ani voči žiadnej tretej strane, pokiaľ priamo neobdrží vykonanú platbu na vlastný účet.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek činnosť alebo nečinnosť Užívateľa, Cestujúceho alebo tretej strany.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu, majetkovú alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú Užívateľom, Cestujúcim, alebo treťou stranou pokiaľ to priamo nezapríčinil jeho činnosťou.

Duševné vlastníctvo

Prevádzkovateľ je výlučným vlastníkom, užívateľom a oprávneným vykonávateľom všetkých autorských práv, práv duševného vlastníctva a práv k databáze, potrebných na prevádzkovanie platformy TAXIPLATBA a poskytovanie Služby, vrátane obsahu, dizajnu, softvéru, označení, log, názvov, ochranných známok, metód funkčnosti a príslušnej dokumentácie, s výnimkou duševných práv tretích strán.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Dopravcom, ako aj medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Ak by akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý vznikne medzi Prevádzkovateľom a Dopravcom alebo Užívateľom, nebol vyriešený vzájomnou dohodou, všetky strany vyjadrujú súhlas s tým, aby bol riešený na slovenskom súde, miestne príslušnom podľa adresy sídla Prevádzkovateľa

Tieto Podmienky vrátane súvisiacich dokumentov predstavujú úplnú zmluvu týkajúcu sa poskytovania Služby medzi Prevádzkovateľom a Dopravcom, ako aj medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok. V takomto prípade má Prevádzkovateľ právo toto ustanovenie nahradiť iným, ktoré zodpovedá zmyslu pôvodného ustanovenia.

Názvy častí týchto Podmienok nemajú právny účinok.

Tieto Podmienky môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.9.2020.

Kontakt

Onlinetaxi.sk s.r.o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
info@taxiplatba.sk