Zákazník uhradením cestovného a preukázaním sa taxikárovi o úspešnej platbe (uskutočnenom prevode napr. sms) má týmto cestovné uhradené. Taxikár zákazníkovi za uhradenú jazdu vystaví daňový doklad (taxi blok). SMS je zasielané nielen bankou, ale aj spracovaním úhrady cez TAXIPLATBA.SK (sms príde aj taxikárovi, aj zákazníkovi).

K cestovnému cez TAXIPLATBA.SK je pripočítaný spracovateľský poplatok vo výške 10% zo sumy plus 1,- EUR. Je preto na dohode a zvážení medzi taxikárom a zákazníkom, či majú záujem o zvýšenú úhradu cestovného cez TAXIPLATBA.SK

Uvedená úhrada cez TAXIPLATBA.SK je alternatívna úhrada, ktorú účastníci využijú v prípade, ak nemajú inú možnosť, alebo im takáto úhrada v danom čase vyhovuje. Môže sa stať, že zákazník (cestujúci) potrebuje, aby cestovné za neho uhradil niekto iný na diaľku, vtedy stačí, ak vzdialená osoba cez www.taxiplatba.sk zadá správnu sumu za cestovné, zadá správne telefónne číslo taxikára a môže urobiť úhradu za cestujúceho (na diaľku). Taxikárovi príde sms o úhrade a zákazníkovi vystaví doklad o úhrade.

Následné vyplatenie cestovného taxikárovi pozostáva z úkonu: Zaslanie kópie daňového dokladu, ktorý taxikár vystavil zákazníkovi za uskutočnenú jazdu aj s dopísaným číslom bankového účtu (IBAN), aby mu suma za cestovné mohla byť odoslaná a zároveň mu bude vystavená faktúra za spracovateľský poplatok. Fotokópiu dokladu môže zaslať sms / mms / whatsapp / emailom / alebo formulárom s možnosťou urobenia fotografie. Číslo pre zaslanie: +421 911 353 959 / email: platba@taxiplatba.sk alebo cez webový formulár.

Úhrada bude vykonaná z pravidla do 8 pracovných dní od zaslania dokladu s IBAN (Úhrada sa riadi Všeobecnými obchodným podmienkami).